Sådan forløb medlemsmødet

13. november 2020 19:25 , af Søren Mortensen

Medlemsmødet torsdag 12. november 2020 på Kulturstationen, sådan som jeg oplevede det.

Omkring 35 medlemmer var mødt op til en orienterings- og debataften om det spændende nye broprojekt, en engageret debat om hvilke og hvor mange både vi har plads til, om hvordan vi skal uddanne nye medlemmer. Og ikke mindst om hvordan vi bedst forener de forskellige ønsker til ordningen med faste rovagter og muligheden for at kunne booke både. Aftenen sluttede af med en snak om tirsdags-yoga og uddeling af rotøj.

   Christian orienterede om forløbet af broprojektet. Vores planer blev præsenteret for kommunens Fritids- og Idrætsudvalg i august. Forinden var Niras blevet bedt om at vurdere broens aktuelle tilstand og anbefalede på den baggrund en helt ny bro. Klubben ønsker en flydebro, der samtidig er bredere end den nuværende. En flydebro vil altid have en korrekt højde i forhold til vandspejlet, og en bredere, niveauopdelt bro vil kunne anvendes på fem meter i længden og gøre det muligt at sætte flere både i vandet på samme tid. Med baggrund i norske erfaringer peger vi på en udformning med et fast broanlæg, en forbindelsesbro og en flydebro. Flydebroen alene vil veje 16 tons.

Flere spurgte ind til, om broen kan klare en vinterstorm, om broen vil give miljømæssige gener med tang og lugt, og om Kystdirektoratet er taget i ed.

Svaret er, som flere fra bestyrelsen formulerede det, at det er kommunens ansvar at have styr på byggeriet, at have styr på alle tilladelser og hvad deraf følger, da det er kommunen der betaler. Det indebærer, at vi i værste fald kan risikere at få nej til en flydebro. Allerede mandag i den kommende uge har klubben et møde med kommunens forvaltning. Her skal der tales om tidsplan. Vores deadline er 1. april næste år. Kan det nås? Svaret blæser i vinden nogen tid endnu. Det springende punkt er ikke byggeriet af selve flydebroen, men af landanlægget, lod Ryan forstå.

   Ryan fremlagde en grundig analyse af, hvor meget vi ror i de forskellige bådtyper og i hver enkelt båd indenfor de tre kategorier: inrigger, coastal og sculler. Analysen gav et billede af, at vi har flere både liggende, der for sjældent bruges. Og da vi har store udfordringer med manglende plads, skal der findes en løsning.

Her fulgte en livlig debat, som Christian opsummerede med spørgsmålet: Hvad vil vi? Han noterede sig, at mange er glade for Isfuglen og vedligeholdelsesfri inriggere. Da vi ikke længere har så mange håndværkere i klubben, som vil påtage sig at holde de gamle træbåde i god stand, kan en løsning være at foretage en glidende udfasning af de gamle træbåde. Bestyrelsen blev opfordret til på generalforsamlingen at komme med en plan for, hvilket både der skal ud, og hvilke der skal ind.

   Lisbet foreslog, at bookingsystemet tages i brug igen. Hun anførte, at rovagten kan være lidt af en lottokupon, forstået på den måde, at man ikke kan være sikker på, at man kommer ud i den bådtype man ønsker. Flere gav udtryk for, at de også gerne vil have mulighed for at kunne booke en båd hjemmefra. Så kan man gå og glæde sig til at skulle ud og ro med en bestemt person, som det blev sagt. Andre indvendte, at det tilfældige netop er charmen og styrken ved rovagtsystemet. De, som ikke er styrmænd og som ikke kender så mange i klubben, skal også have mulighed for at komme på vandet. Det kom også frem, at nogle faktisk foretrækker at ro udenfor rovagtidspunkterne.

Roudvalget har allerede diskuteret problemstillingen, sagde Keld. Og man vil foreslå en kombination af rovagt og booking. Ikke enten/eller, men både/og. En model kunne være færre rovagter suppleret med træningstilbud på udvalgte ugedage, hvor der kan så kan bookes både. For eksempel på tirsdag og torsdage

   Ryan fremlagde et forslag til en modulopdelt instruktion af kaniner og nye roere. Baggrunden er en bekymring for, at vi har svært ved at fastholde kaninerne som medlemmer i klubben. Klubben kan fremover heller ikke længere råde over Karens meget store indsats i samme omfang som nu. Det bliver derfor nødvendigt at aktivere de mange andre – og dygtige – instruktører vi har i klubben, hvis opgaven skal kunne løftes. Den ny modulbaserede undervisning skal dels føre nye roere hurtigere frem mod at blive styrmænd, hvis de har anlæg for det. Og dels sætte instruktion  i coastal og sculler mere i system. Efter nogle indledende bemærkninger om, at det ny system kunne virke afskrækkende ”med alle de moduler”, fik det også mange positive kommentarer med på vejen.

   Dagsordenpunktet om kompetenceområder gik medlemsmødet let hen over.

   Yoga-undervisningen har været et så stort hit, at Merete er blevet spurgt, om hun vil oprette et hold mere, og det har hun sagt ja til. Nu skulle der være plads til 17 i alt på de to tirsdagshold. Men da 25 har ytret interesse, vil der blive lavet en fordelingsordning, som Christian vil tage sig af.

Medlemsmødet sluttede med udlevering af rotøj og applaus til bestyrelsen for et velforberedt møde. Så mange var ordene.

Vi ses

Søren