Kommunens indstilling om ny bro

6. september 2020 12:02 , af Søren Mortensen

Referat at mødet i kommunens fritids- og idrætsudvalg 10. august, hvor man behandlede vores ansøgning om en ny bro. Bemærk, at et enigt udvalg har godkendt ansøgningen. Fredensborg kommunes budget for 2021 skal være på plads i oktober. 26 ud af byrådets 27 medlemmer har indgået et budgetforlig frem til 2023.

 

79. Beslutning om ansøgning fra Humlebæk Roklub om ny bro

Sagsnr.: 19/44051

Beslutningstema
Det skal besluttes, om der skal etableres en ny bro ved Humlebæk Roklub.

3/41

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde i februar 2020 ansøgning fra Humlebæk Roklub om tilskud til et nyt broanlæg. Udvalget besluttede, at ”Udvalget ønskede en omgående uvildig vurdering af broen med henblik på vurdering af sikkerhed. Udvalget vil herefter tage stilling til ansøgningen.”

Uvildig vurdering af broen

Administrationen har i foråret 2020 gennemført en uvildig vurdering af broen ud for Humlebæk Roklubs klubhus med henblik på vurdering af sikkerhed.

NIRAS har således i maj 2020 udført tilstandsvurdering af broen. NIRAS bekræfter i tilstandsrapporten, at store dele af konstruktionens træ er rådnet og står til udskiftning. Ligeledes er ramperne alt for stejle, hvoraf den ene er helt i stykker. Den ydre del af broen er for spinkelt opbygget. Det anbefales på den baggrund at nedtage broen og udskifte den helt. Stålristene kan genbruges.

Hele rapporten kan ses i bilag 1.

Ansøgning

Humlebæk Roklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger tilskud på 350.000 kr. til udskiftning af det eksisterende broanlæg.

Foreningen har i 2020 modtaget 14.825 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 6.200 kr. i grundtilskud og 8.625 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2018 i alt 193 medlemmer, heraf 23 under 25 år.

Det fremgår af ansøgningen, at det eksisterende broanlæg ikke længere tilfredsstiller klubbens behov, idet:

Klubbens aktiviteter har ændret sig og deraf oplever klubben stigende medlemstal.

Den eksisterende bro er ikke egnet til isætning og optagning af de nye typer af både.

De stejle ramper udgør til stadighed en risiko for faldskader – og begrænser ganske enkelt roningen for en del af klubbens ældre eller svagere roere.

Klubben påpeger en række mangler ved det eksisterende broanlæg, blandt andet:

4/41

Rampernes hældning gør det svært og farligt at trække de tungeste både op. Broen følger ikke vandsejlet.
Broen er for smal, så den kun er brugbar på maksimalt et fag ad gangen.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at klubben i stedet ønsker en anden broløsning:

Broanlæg hvor hele eller en del af broen følger vandspejlet, så broen kan benyttes til alle klubbens tre bådtyper. En flydebro vil opfylde dette.
En bredere bro til isætning på mellem 240-300 cm i samme længde.
At hældning på rampernes stejleste stykke reduceres med ca. 30-50 pct. (så det svarer til resten af ramperne).

Hele ansøgningen kan ses i bilag 2.

Klubben har indhentet pris på en flydebro og landgang på ca. 210.000 kr. ekskl. moms. Derudover skal der etableres nye ramper, som klubben vurderer koster mellem 60.000- 80.000 kr. ekskl. moms i materialer. Klubben oplyser, at de selv kan foranstalte og udføre arbejdet omkring ramperne, så der ikke er anlægsudgifter til etablering af ramperne.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at uvildig rådgiver anfører, at det eksisterende broanlæg er i en sådan tilstand, at det står over for en udskiftning snarest muligt.

Den ene af broens ramper er afspærret af klubben af sikkerhedsmæssige hensyn. NIRAS oplyser, at de vurderer det tilstrækkeligt til at broen kan anvendes frem til en snarlig udskiftning.

Rådgiver anbefaler at udføre en ny bro lig den eksisterende dog med forbedringer, blandt andet hældninger af ramper i vandet og materialer i højere kvalitet, der holder længere. Rådgiver har givet et prisoverslag for materialer og arbejder. Det estimeres, at omkostninger til fjernelse af den eksisterende og udførelse af ny tilsvarende bro med en bredde på 1,4 meter eller 2,8 meter beløber sig til mellem 0,43-0,53 mio. kr. Der er en besparelse ved genbrug af stålriste

I bilag 3 ses rådgivers anbefaling til ny bådebro, herunder på side 7 en økonomisk vurdering.

Yderligere bemærker administrationen, at der skal søges tilladelse til en ny bro hos Kystdirektoratet. Renovering af broen til en tilsvarende bro kræver ikke ny tilladelse.

Administrationen har ikke valideret klubbens indhentede tilbud på en ny bro.

5/41

Der er ikke afsat midler på budgettet til udskiftning af broanlægget, og der ikke er ledige midler indenfor udvalgets ramme til finansiering.

Løsningsmodeller
Administrationen kan pege på følgende løsningsmodeller:

Model

1.Fjernedet nuværende broanlæg

Fordele

Udgifterne vil kunne findes indenfor udvalgetsramme.

Økonomi til ny bro kan findes på et senere tidspunkt

NIRAS anbefaler en fast bro med tre niveauer tilsvarende den eksisterende bro. Ramperne udskiftes og forlænges således at hældningen bliver fladere.

Ståristene kan genbrugespåenny fast træbro, hvilket vil medføre en besparelse.

Kræver ikke ny tilladelse

Ulemper

Stor forringelse af klubbens vilkår

Estimerede anlægsom- kostninger

Drifts- og vedligeholdelses

omkostninger

2. Ny fast træbro – tilsvarende den eksisterende

Indfrier ikke klubbens ønsker om at broen følger vandspejlet og bliverbredere.

45.000 kr. -

NIRAS estimerer prisen til 0,43 mio. kr.

inkl. fjernelse af den eksisterende og genbrug af riste

NIRASestimerer prisen til 0,48 mio. kr.

inkl. fjernelse af den eksisterende og indkøb af nye riste

NIRAS estimerer prisen 0,47 mio. kr.

inkl. fjernelse af den eksisterende og genbrug af

3. Ny fast træbro –

Indfrier ikke klubbens ønske om en flydebro

6/41

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler generelt i kommunen, at der etableres helårsbroer. Hvis udvalget beslutter, at der skal etableres en ny bro ved Humlebæk Roklub, anbefaler administrationen, at der etableres en ny fast træbro, som anbefalet af rådgiver. Det kan eventuel være i en bredde, der i højere grad imødekommer klubbens nye og fremadrettede aktiviteter, model 2 eller 3.

opgraderet i bredden i forhold til den eksisterende

Imødekommer Roklubbens ønske om en bredere bro

Model 3 er dyrere end model 2 på grund af bredden

Kræver ny tilladelse fra Kystdirektoratet

NIRAS vurderer, at det vil kræve et omfattende fastholdelsessystem af pæle og/eller kæder for at kunne modstå vejrforholdene ved den eksisterende placering i Øresund.

NIRAS anbefaler, at producenten kan garantere at broen og forankringen kan holde til de aktuelle forhold på stedet.

NIRAS anbefaler, at en flydebro ophales om vinteren og i hårdt vejr.

Det kræver mere grej til vedligeholdelse

Kræver ny tilladelse fra Kystdirektoratet

riste

NIRAS estimerer prisen til 0,53 mio. kr. inkl. fjernelse af den eksisterende til og indkøb af ny riste

4. Flydebro

Opfylder klubbens ønsker og behov til ny bro i forhold til nuværende og fremtidige foreningsaktiviteter

Klubben har indhentet pris på 350.000 kr.

Administrationen har ikke valideret tilbuddet

Omkostninger til årlig oplagring og nedsættelse.

7/41

Administrationen anbefaler endvidere, at kommunen står for opførelsen af broen, for at sikre at broen lever op til kommunens kvalitetsstandarder. Opførelsen skal ske i tæt dialog med Humlebæk Roklub for at sikre, at så mange som muligt af klubbens ønsker og behov imødekommes.

Bevilling
Sagens bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af udvalgets beslutning.